2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ EFL Learners'Vocabulary Size : A Case in the Northeastern Region of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th Annual ILAC International Conference "Moving towards an Integration of Language and Culture" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Language Art and Culture 
     สถานที่จัดประชุม Suan Dusit University 
     จังหวัด/รัฐ ฺกรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 3 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 48 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535080027-5 น.ส. สุธาสินี โคตรชนะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0