2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Dental age estimation by using cementum annulation in Thai adult 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Second Meeting and Sharing for Science Graduate Students (2nd MSSGS) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศำสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศำสตร์ (ตึก SC.08) มหาวิทยำลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 8 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 14 
     Editors/edition/publisher คณะวิทยำศำสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ Dental age estimation by using cementum annulation in Thai adult PimpongSuwanathada*,PatimapornPungchanchaikul and PanyaTuamsuk Master degree student of Forensic Science, Faculty of Science, Khon KaenUniversity, Khon Kaen 40002, Thailand. (e-mail: pimsuw@kku.ac.th.) Abstract In the view of forensic science, age estimation, besides gender and race, is one to the most important data for person identification, both for verification and recognition. This could become further complicated in the case of unknown bodies or parts of body. The hard tissues of human dentition are able to resist degradation and, to limited extent, incineration long after other tissue is lost. This study aims to examine correlation between the known chronological age and the number of tooth cementum annulations (TCA) in Thai adults.All extracted teeth with known age and with date when extracted were collected from Sri-Nakarin Hospital and Faculty of Dentistry, Khon Kaen University, and Department of Dentistry, Pakchongnana Hospital, Thailand. Blood and soft tissue were removed by cleanwater and left for air dried. The root length wasmeasured and the middle third level was marked. Using BuehlerIsomet saw,teeth were cut perpendicular to surfaceof the root. This would yielda better contrast between light and dark bands of the annulation. Five thin cross-sections,approximately 0.8 mm in thickness,were obtained from the middle third level. Then, each cross-section was rubbed on wet polished stone until TCA could be seen under microscope. Prior to mounting,sectionsneeded to be cleaned and dehydrated using 100 percent ethanol and xylene. Sectionswere viewed under polarized microscope with magnification at 200X and images captured by using digital camera. To analyze,TCA were counted and average from 4 selected areas per root in whichthe edge of root canal toward root surface wasincluded.. For intraexaminer assessment, the Kappa analysis was calculated prior to experiment. . Linear regression was used to analyze the correlation between numbers of incremental lines and known age.Regression model is Y=17.1644+1.0834X; Known age=17.1644+1.0834number of incremental lines. Which 􀜴􀬶 is 0.7455. Keywords: Tooth cementum annulations, Age estimation Selected References: 1. Siddharth; Susmita; Pooja, J. Forensic Dent Sci2009, 1, 82-87 2. Maat; Gerretsen; Aarents, J. Forensic Sci2006, 159, 95-99 Pimpong Suwanathada, M.Sc. Student Mahidol University, Thailand, Radiological Technology, B.Sc. 2009 
ผู้เขียน
555020256-8 นาย พิมพ์พงศ์ สุวรรณธาดา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0