2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Morphometric Study of Posterior Divisional Branches of the Mandibular Nerve in Embalmed Thai Cadavers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 38th Annual Conference (AAT38) of the Anatomy Association of Thailand 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย  
     สถานที่จัดประชุม A-ONE the Royal Cruise Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Thailand  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2558 
     ถึง 26 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 53-55 
     Editors/edition/publisher รศ.ดร. สุทิสา ถาน้อย 
     บทคัดย่อ The mandibular nerve branches (MNs) is the important nerve which supply the infratemporal fossa and oral cavity. Clinically, the nerve variations must be aware before maxillofacial surgeries. This study aimed to investigate a morphometric of the MNs posterior division in embalmed Thai cadavers. Sixty- three corpse halve heads of embalmed Thai cadavers were carefully dissected. The results showed that the distances from mesial and distal lower 2nd molar to the lingual nerve (LN) were approximately 11.06±2.40and 10.97±2.04 mm, respectively. Three distances between LN and inferior angle of lateral pterygoid plate, intersection point between inferior angle of lateral pterygoid plate and bifurcation of the LN and inferior alveolar nerve (IAN) were 7.38 ±2.27 mm. and 10.96±3.25mm. , and between the bifurcation of LN and IAN to foramen ovale was 10.96±4.41mm. We have found 2 types of LN-IAN bifurcation (Type I [95.24 %] and type II [4.76 %]). Moreover, there were 3 types of communicating branches (type I [7.93 %]: between LN and IAN, type II [1.58 %]: between LN and trunk of MN, and type III [4.76 %]: between IAN and auriculotemporal nerve, respectively. These results are the basic data that may be considered before maxillofacial operations and dental treatment.  
ผู้เขียน
565070002-0 น.ส. จีรภัทร สิงห์สร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0