2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE STUDY ATTITUDE TOWARD THE WORKS OF CASHIERS OF XYZ COMPANY LIMITED 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม At The "new perspective in business, Economic and Management Research and Practice" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Association of Researchers, Thailand International University - Vietnam National University Ho Chi Minh City 
     สถานที่จัดประชุม Ho Chi Minh City International University  
     จังหวัด/รัฐ Ho Chi Minh City, Vietnam 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 11 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) 9786169240105 
     หน้าที่พิมพ์ 39 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565740079-4 นาย ชัชวาลย์ พานทอง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0