2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย น้ำมะนาวแท้แช่แข็ง ตรา ลาลา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กรกฎาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร MBA-KKU  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 1906-3180 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำมะนาวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้วิธีการสำรวจโดยแบบสอบถามจากผู้บริหารร้านอาหารที่มีพฤติกรรมการใช้น้ำมะนาวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 160 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้มะนาวสด ในการปรุงอาหาร ส่วนใหญ่ผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจเลือกซื้อ และซื้อที่ตลาดสด ให้ความสำคัญในการเลือกซื้อจากคุณภาพ สินค้าทดแทนที่เลือกใช้คือ น้ำมะนาวแท้แช่แข็ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำมะนาวสดมากที่สุดในแต่ละด้านประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ คือ น้ำมะนาวมีรสชาติคงที่ น้ำมะนาวมีฉลากบอกวิธีใช้ วันผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน น้ำมะนาวได้รับมาตรฐานรับรอง น้ำมะนาวไม่เสียง่าย ด้านราคา คือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณ ราคาคงที่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย คือ สถานที่จำหน่ายควรอยู่ใกล้กับแหล่งซื้อวัตถุดิบอื่น ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ควรมีโปรโมชั่นในช่วงมะนาวราคาแพง มีบริการจัดส่งฟรี นำผลการศึกษาที่ได้มากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายน้ำมะนาวแท้แช่แข็ง ตรา ลาลา จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) ถึงที่ ถึงใจ 2) ลาลา ชวนชิม 3) มาซื้อที่ร้านลด 5% 4) ซื้อมาก ลดมาก แถมมาก 5) ลูกค้าคือคนพิเศษ อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัดใกล้เคียงในอนาคต 
     คำสำคัญ น้ำมะนาวแท้แช่แข็ง ตรา ลาลา, กลยุทธ์ทางการตลาด, การเพิ่มยอดขาย  
ผู้เขียน
565740221-7 น.ส. ศิรินภา เฮ้งบริบูรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0