2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งกำไรกับการรักษาเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม ศุนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 17 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ครั้งที่ 5 
     Issue (เล่มที่) ปี 2558 
     หน้าที่พิมพ์ 1282 
     Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งกำไรผ่านรายการธุรกิจ (Real activities earnings management: REM) กับการรักษาเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ โดยใช้สมการของRoychowdhury (2006) และเก็บข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2550–2554 ได้กลุ่มตัวอย่าง 1,260 ข้อมูล และวิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยพหุเชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในการลดกำไรสุทธิและการตกแต่งกำไรผ่านกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรักษาเงื่อนไขสัญญาเงินกู้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การตกแต่งกำไรผ่านรายการค่าใช้จ่ายในดุลยพินิจผู้บริหารและต้นทุนการผลิตไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างไม่ได้เลือกวิธีการตกแต่งกำไรผ่านรายการดังกล่าวเพื่อการรักษาเงื่อนไขสัญญาเงินกู้  
ผู้เขียน
535210133-4 นาง นัฐนิจ บำรุงญาติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0