2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Adsorption of Functionalized Thiol-Graphene Oxide for the Removal of Mercury from Aqueous Solution 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กรกฎาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Journal of Chemistry  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chemical Publishing Co. 
     ISBN/ISSN 0970-7077 
     ปีที่ 27 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 4167-4170 
     บทคัดย่อ Graphene oxide (GO) was optimally produced from graphite as a starting material and was subject to functionalize with 3-mercaptopropyl-trimethoxysilane (MPTMS) to acquire thiol group (-SH) as a selective carbon-based adsorbent for the removal of mercury from aqueous solution comparing with its bare graphite (BGP). The GO-SH was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). IR characteristic peaks appear at wave numbers of 3367(O-H), 2576 (S-H), 1719 (C=O), 1224 and 1049 (C-O), and 1160 (Si-O-C) indicating the thiol group attached. Also, EDX spectrum revealing both Si and S peaks confirms the MPTMS bound on the GO surface. For an optimal adsorption study, the effects of pH solution, contact time and initial concentration of Hg(II) were investigated in details in association with determination of Hg(II) by HGAAS. From the results, the adsorption capacity of the functionalized GO-SH for Hg(II) was 80.65 mg/g at pH 6.6, about 3 times higher than that of its BGP (22.94 mg/g). The adsorption isotherm of the GO-SH for Hg(II) was found only fitting well with Langmuir model, while that of BGP followed the Freundlich one. It is implied that graphene oxide modified with thiol can be used as a high potential adsorbent for such toxic metals.  
     คำสำคัญ Graphene oxide; Mercury; 3-Mercaptopropyl-trimethoxysilane 
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1