2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Prevalence of low back pain and associated factors among farmers during the rice transplanting process 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 เมษายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Physical Therapy Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Society of Physical Therapy Science 
     ISBN/ISSN 0915-5287/2187-5626 
     ปีที่ 27 
     ฉบับที่
     เดือน ๋ี๋July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 2239-2245 
     บทคัดย่อ [Purpose] The aim of this study was to investigate the prevalence of low back pain and associated factors in Thai rice farmers during the rice transplanting process. [Subjects and Methods] Three hundred and fortyfour farmers, aged 20–59 years old, were asked to answer a questionnaire modified from the Standard Nordic Questionnaire (Thai version). The questionnaire sought demographic, back-related, and psychosocial data. [Results] The results showed that the prevalence of low back pain was 83.1%. Farmers younger than 45 years old who worked in the field fewer than six days were more likely to experience low back pain than those who worked for at least six days. Farmers with high stress levels were more likely to have low back pain. [Conclusion] In the rice transplanting process, the low back pain experienced by the farmers was associated with the weekly work duration and stress. Key words: Low back pain, Rice farmers, Rice transplanting process 
     คำสำคัญ Low back pain, Rice farmers, Rice transplanting process 
ผู้เขียน
547110009-7 น.ส. เพชรรัตน์ แก้วดวงดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1