2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคคุณภาพเพื่ออาหารปลอดภัย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการ ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2557 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สาขาการจัดการโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น ้า ริเวอร์ไซด์  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 947-981 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ อุตสาหกรรมโคเนื้อของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มในการผลิตมุ่งเน้นคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยดูจากสัดส่วนที่สูงขึ้นของการผลิตโคเนื้อพันธุ์ผสมและโคขุน ต่อการผลิตโคเนื้อพื้นเมือง ทั้งนี้ผลผลิตเนื้อโคคุณภาพที่เพิ่มขึ้นสามารถทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนั้นผู้บริโภคที่ใส่ใจในด้านความปลอดภัยทางอาหารก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทำให้มีความต้องการเนื้อโคคุณภาพมากขึ้น อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อโคคุณภาพในปัจจุบันควรมุ่งเน้นการผลิตเพื่อให้เป็นเนื้อโคคุณภาพที่มีความปลอดภัยทางอาหาร บทความนี้ได้รวบรวมปัญหาของภาคส่วนต่างๆในโซ่อุปทาน นำเสนอแนวทาง และตัวชี้วัด (KPIs) ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคคุณภาพตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยในระดับสากลจากการทบทวนงานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่อุปทาน  
ผู้เขียน
545040082-2 น.ส. สลิล สังคนนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0