2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้าตาล 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 มิถุนายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 2408-0985 
     ปีที่ 2558 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคมถึงมิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 33-41 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Model,Congeneration,Investment 
ผู้เขียน
565040137-5 นาย วสันต์ วงษ์ราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0