2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Small Grocery Stores: The Translocality of Consuming Culture of Migrant Workers from Myanmar in Khon Kaen's Suburban Area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Burma/Myanmar in Transition: Connectivity, Changes and Challenges 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม RCSD Chiang Mai University 
     สถานที่จัดประชุม Chiang Mai University 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 26 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 233 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555080017-0 น.ส. วิลาสินี โสภาพล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0