2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สินค้าข้ามแดน: การข้ามท้องถิ่นของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ชานเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม เทากันแตไมเทาเทียม: ความเปนธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 21 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2557 
     สถานที่จัดประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มิถุนายน 2558 
     ถึง 26 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 77-93 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555080017-0 น.ส. วิลาสินี โสภาพล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1