2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประยุกต์ใช้วิธีการ Kondner's Hyperbolic เพื่อทำนายค่ากำลังต้านแรงเฉือนของดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มิถุนายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง 
     จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 มิถุนายน 2558 
     ถึง 19 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่) 11 
     หน้าที่พิมพ์ 208-212 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565040123-6 นาย กฤษณรักษ์ แสนคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0