2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายสาขาธุรกิจเคเบิลทีวีของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.เคเบิลทีวี ในตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองบริหารงานวิจัยและสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2558 
     ถึง 8 สิงหาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 99, 385-391 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายสาขาธุรกิจเคเบิลทีวีของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.เคเบิลทีวี ในตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน ผลการศึกษาพบว่า มีผู้สนใจที่จะใช้บริการเคเบิลทีวีของ หจก. เอ็ม.ที.เคเบิลทีวี ดังนี้ ร้อยละ 64.17 ของผู้ที่ใช้บริการเคเบิลทีวีเจ้าเดิม และร้อยละ 56.43 ของผู้ที่ยังไม่ได้ใช้บริการเคเบิลทีวี โดยประมาณการรายได้ 5 ปี เท่ากับ 10,520,700 บาท ด้านเทคนิค พบว่า มีการวางโครงข่ายเคเบิลทีวีสายหลักจากสำนักงานใหญ่ วางโครงข่ายการให้บริการภายใน ต.กมลาไสย พร้อมทั้งติดตั้งตัวขยายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ด้านการจัดการ พบว่า จัดตั้งในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งผู้บริหารมีประสบการณ์ในการให้บริการเคเบิลทีวีเป็นเวลา 15 ปี มีจำนวนพนักงานเพียงพอและเหมาะสมในการให้บริการลูกค้า ด้านการเงิน พบว่า โครงการนี้ใช้เงินลงทุน 2,000,000 บาท มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,120,245 บาท อัตราตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 19.26 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 3 ปี 5 เดือน 27 วัน ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ผู้เขียน
565740339-4 น.ส. ภัทรีญา สวัสดิ์พานิช [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0