2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์นั่งยอง กรณีศึกษา บริษัท ขอนแก่น เซรามิค จำกัด WASTE REDUCTION IN SQUAT TOILET PRODUCTION PROCESS: A CASE STUDY OF KHON KAEN CERAMIC CO., LTD.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองบริหารงานวิจัยและสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2558 
     ถึง 8 สิงหาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 117, 472-478 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์นั่งยอง และจัดทำ แนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์นั่งยอง บริษัท ขอนแก่น เซรามิค จำกัด ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภัณฑ์นั่งยองติดกัน เนื่องจากพนักงานขาดความตระหนักและความเอาใจใส่ในการทำงาน แนวทางการปรับปรุงมี 3 แนวทาง คือ 1) กิจกรรม Morning Talk 2) กิจกรรมหนึ่งทีมเป้าหมายเดียวกัน และ 3) การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความสูญเสีย หลังจากดำเนินโครงการ พบว่า ความสูญเสียในกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์นั่งยอง มีแนวโน้มลดลง  
ผู้เขียน
565740478-0 นาง เรวดี เฮงประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0