2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มปริมาณการขายอ้อยของสมาชิกเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็กให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองบริหารงานวิจัยและสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2558 
     ถึง 8 สิงหาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 108, 434-440 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการขายอ้อยและความพึงพอใจที่มีต่อการขายอ้อย ผ่าน สกต. ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย และ 2) แนวทางการเพิ่มปริมาณการขายอ้อยของสมาชิกเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็กให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยใช้สอบถามเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็ก จำนวน 226 ราย ทำการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายอ้อยตามโควตาของ สกต. ในนามวิสาหกิจชุมชนและให้ลานเอกชนในพื้นที่ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการขายอ้อยของ สกต. อยู่ในระดับมาก ซึ่งสิ่งที่ สกต. ควรปรับปรุง ได้แก่ ความชัดเจนของราคารับซื้อและจำนวนโควตาของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การสนับสนุนพันธุ์อ้อยและปุ๋ย จากผลการศึกษานำมาจัดทำแนวทางการเพิ่มปริมาณการขายอ้อยให้กับ สกต. จำนวน 4 แนวทาง คือ 1) การประชาสัมพันธ์ 2) การสนับสนุนพันธุ์อ้อยและปุ๋ย 3) รับซื้ออ้อยเงินสดให้ราคาสูง และ 4) การจัดระบบคิว 
ผู้เขียน
565740480-3 นาย วชิระ จันทภูมิ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0