2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายอาหารโคนม ตราซีพี ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา MARKETING STRATEGIES TO INCREASE SALES VOLUME OF THE DAIRY CATTLE FEEDS “CP ฺBRAND” IN PAKCHONG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กองบริหารงานวิจัยและสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2558 
     ถึง 8 สิงหาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 97 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารโคนม โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อและไม่เคยซื้ออาหารโคนม ตราซีพี กลุ่มละ 200 2) ศึกษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจการขายอาหารโคนม โดยใช้การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม และ 3) จัดทำกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายอาหารโคนม ตราซีพี ในเขต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ TOWS Matrix ผลจากการศึกษาพบว่า เหตุผลที่ลูกค้าเลือกซื้ออาหารโคนม ตราซีพี เนื่องจากอาหารมีคุณภาพดี และมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ส่วนกลุ่มที่ไม่ซื้ออาหารเลี้ยงโคนม ตราซีพี เนื่องจากมีราคาแพง สิ่งที่ต้องการลูกค้าต้องการให้ปรับปรุง คือ การจัดโปรโมชั่นไม่น่าสนใจ และการส่งเสริมการตลาดที่ลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มต้องการ ได้แก่ การให้สินเชื่อผ่อนชำระ การศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงโคนมตัวอย่าง และการจับรางวัลชิงโชค หลังจากนั้นนำผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ และจัดทำกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายอาหารข้นเลี้ยงโคนม ตราซีพี จำนวน 4 กลยุทธ์ 8 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการขายอาหารสัตว์ โครงการที่ 2 พัฒนาฟาร์มลูกค้า โครงการที่ 3 Knowledge Sharing โครงการที่ 3 Online Direct Sales โครงการที่ 5 พัฒนาบุคลากร โครงการที่ 6 เป้าพิชิตทัวร์ โครงการที่ 7 คูปองลุ้นโชค และโครงการที่ 8 เครดิตลูกค้ารายใหญ่ โดยมีงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมด 916,000 บาท หลังดำเนินโครงการแล้วคาดว่ายอดขายอาหารข้นเลี้ยงโคนม ตราซีพี เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับยอดขาย ปี 2557 
ผู้เขียน
565740600-9 นาย อัครชัย รักษากุล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0