2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคชาใบหม่อนของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 มกราคม 2558 
     ถึง 27 มกราคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 43 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 738-743 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาครั้งนี้ คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ความพึงพอใจ และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคชาใบหม่อน 
ผู้เขียน
555030093-4 น.ส. สาริณี มาป้อง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0