2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Setting Time, Strength, and Bond of High-Calcium Fly Ash Geopolymer Concrete 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กรกฎาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Materials in Civil Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American society of civil engineering 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2015 
     ฉบับที่
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 04014198-1 to 04014198-7 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ High-calcium fly ash; Geopolymer concrete; Mechanical properties; Bond strength 
ผู้เขียน
527040020-6 นาย พัฒนพงศ์ โตภาคงาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0