2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบโมเดลระหว่าง traditional genetic evaluation model และ single-step genomic evaluation models สำหรับลักษณะทางการสืบพันธุ์ในสุกร 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กุมภาพันธ์ 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ึ๊คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 171-180 
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบโมเดล 2 รูปแบบ คือ traditional genetic evaluation และ single-step genomic evaluation model โดยพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม ค่าความแม่นยำ (R2) และแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะจำนวนลูกเกิดมีชีวิต, ลักษณะน้ำหนักครอกแรกเกิด และลักษณะจำนวนลูกตายแรกเกิด ในสุกรพันธุ์แลนด์เรซ และสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ ซึ่งมีข้อมูลเท่ากับ 28,556 และ 46,196 บันทึก ตามลำดับ ข้อมูลพันธุกรรมทั้งจีโนม ที่ได้จาก Illumina Porcine SNP 60 BeadChip จำนวนสุกร 248 บันทึก (ใช้สำหรับวิเคราะห์ single-step genomic evaluation model) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ถูกเก็บบันทึกอยู่ในโปรแกรมฐานข้อมูลสุกรแม่พันธุ์ Sow Tracker®(Version 3.4.2) ของฟาร์มบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ.2553 จากการศึกษาโมเดลทั้งสองรูปแบบพบว่า ค่าอัตราพันธุกรรม ของลักษณะจำนวนลูกเกิดมีชีวิต, ลักษณะน้ำหนักครอกแรกเกิด และลักษณะจำนวนลูกตายแรกเกิด มีค่าอยู่ในช่วง 0.02 ถึง 0.05, 0.02 ถึง 0.09 และ 0.01 ถึง 0.06 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาค่าความแม่นยำพบว่า ค่าการผสมพันธุ์จากจีโนม (genomically enhanced breeding value; GEBV) ที่ได้จากการประเมินด้วย single-step genomic evaluation model มีค่าความแม่นยำที่สูงกว่าค่าการผสมพันธุ์ (estimated breeding value; EBV) ที่ได้จากการประเมินด้วย traditional genetic evaluation model (R2 = 30%) และมีแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะทั้งสามในทิศทางที่ดีกว่า 
     คำสำคัญ ลักษณะจำนวนลูกเกิดมีชีวิต ลักษณะน้ำหนักครอกแรกเกิด ลักษณะจำนวนลูกตายแรกเกิด traditional genetic evaluation models single-step genomic evaluation models 
ผู้เขียน
555030044-7 น.ส. นวรัตน์ แสงลุน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0