2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาความสัมพันธ์ของยีนเครื่องหมายต่อการให้ผลผลิตน้ำนม องค์ประกอบน้ำนมและสมดุลพลังงานในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กุมภาพันธ์ 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN Faculty of Agriculture Khon Kaen University 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 245-254 
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของยีนเครื่องหมาย LEP, ARL4, ATP1A1, HP3, BTN, STAT5A ต่อลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมรวมที่ 305 วัน (Milk 305-day) องค์ประกอบน้ำนม (%Fat, %Pro) และสมดุลพลังงาน (FPR) ในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ โดยตัวอย่างเลือดจากแม่โคจำนวน145 ตัวของฟาร์มบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งถูกนำมาวิเคราะห์หารูปแบบจีโนไทป์ในแต่ละยีนด้วยเทคนิค PCR-RFLP ซึ่งจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับค่าสังเกตต่างๆ พบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์ในยีน ATP1A1 กับลักษณะเปอร์เซ็นต์ไขมันนม (AB, P=0.09) และสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนนม (AB และ BB, P=0.13) และพบแนวโน้มความสัมพันธ์ของยีน HP3 กับสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนนม (P=0.14) และการให้ผลผลิตน้ำนมรวมที่ 305 วัน (AB, P=0.07) สำหรับยีน ARL4A พบแนวโน้มความสัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมรวมที่ 305 วัน (AA, P=0.07) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบจีโนไทป์ของยีนเครื่องหมายต่างๆกับค่าการผสมพันธุ์พบความสัมพันธ์ในยีน ARL4A (AB, P=0.04) กับค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมรวมที่ 305 วันและพบแนวโน้มความสัมพันธ์กับยีน HP3 (AB, P=0.12) กับลักษณะดังกล่าวนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ของค่าการผสมพันธุ์ในลักษณะเปอร์เซ็นต์โปรตีนในยีน ATP1A1 (AB, P=0.03) และพบแนวโน้มความสัมพันธ์ในลักษณะสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนนมอีกด้วย (BB, P=0.08) สำหรับการรวมยีนเครื่องหมายเข้าด้วยกันพบแนวโน้มความสัมพันธ์ของรูปแบบจีโนไทป์ของยีน ATP1A1xBTN กับค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะ FPR (P=0.07) แต่ในทางตรงกันข้ามแม้จะรวมยีนเครื่องหมายเข้าด้วยกันก็ยังไม่พบความสัมพันธ์กับค่าการผสมพันธุ์ของรูปแบบจีโนไทป์กับลักษณะ %Fat และ %Pro ตามลำดับ 
     คำสำคัญ สัดส่วนไขมันต่อโปรตีนนม ผลผลิตน้ำนม เปอร์เซ็นต์ไขมันนม เปอร์เซ็นต์โปรตีนนม ยีนเครื่องหมาย โคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 
ผู้เขียน
555030045-5 น.ส. วันทนา เจริญโอสถ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0