2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Intergenerational Transfers of Culture Capital In Northeast Rural Households, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Annual Symposium on Management and Social Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Korea E-trade Research Institute (KETRI) 
     สถานที่จัดประชุม Courtyard by Marriott Seoul Times Square 
     จังหวัด/รัฐ Seoul, South Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2557 
     ถึง 30 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 386-394 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The research aimed to study the intergenerational transfers of cultural capital in the Northeast rural households, Thailand. The study was conducted with a qualitative approach using in-depth interviewing and observation of 26 key informants from 15 households. Each of the participating households had three generations of inhabitants and had transferred inheritance over these generations. The units of analysis were the community level and the household level. The descriptive analytical method was employed for data analysis. Results showed that community structures and economic and social contexts of the community had been changed by the new economy. The impacts of these changes cause a new pattern of intergenerational transfers of cultural capital. Northeastern rural households transforming patrilineal patterns into bilateral patterns (focus on both patrilineal and matrilineal equal). This pattern of intergeneration cultural capital transfer is certainly clear that the parental generation has to transfer since childhood, teenaged workers until old age. The cultural capital of household is human resources, which are considered to be the identity for the children and grandchildren's generation, including the occupational skills and education levels. 
ผู้เขียน
547080003-4 น.ส. วณิชชา ณรงค์ชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0