2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การใช้ AHP-GIS ในการคัดเลือกจุดรับซื้อผลปาล์มน้้ามัน: กรณีศึกษา นาด้วง และเชียงคาน จังหวัดเลย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ  
     จังหวัด/รัฐ จ.ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 10 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555040114-6 นาย รัฏฐพิชญ์ สาตาชนม์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล ฺBest Paper 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 25 สิงหาคม 2558 
แนบไฟล์
Citation 0