2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการการผลิตพริกสดเพื่ออุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเทคโนโลยีการค้า : กรณีศึกษา เกษตรกรรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 4 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค 
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 17 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 189-200 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565030049-8 น.ส. วันวิสา ใจราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0