2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The livelihood of Sawangan village, a disaster prone area of Mt. Slamet 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Business, Economics and Social Science 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Indonesia College of Economics (STEI) Jakarta 
     สถานที่จัดประชุม Golden Palace Lombok 
     จังหวัด/รัฐ Mataram, Indonesia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 สิงหาคม 2558 
     ถึง 20 สิงหาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 14 
     Editors/edition/publisher Indonesia College of Economics (STEI) Jakarta 
     บทคัดย่อ Indonesia has geographically spread active volcanoes, one of them is Mt.Slamet. It is the second highest mountain in Java island and located in the Central Java province where has the highest density of population in Indonesia. Sawangan village is the nearest area in the Mt.Slamet and has difficulties access on road to other villages. Sawangan village has lot of challenges to develop and made sustainable livelihoods even though natural resources as land and forest be redundant. It is located 11 km from the nearest city which made this area half-isolated by government support. The aim of this paper is to describe the livelihoods in the Sawangan’s households to cope and manage the fluctuate volcanic disaster management from Mt. Slamet. The researcher uses qualitative research methodology with in-depth interview. It divide into two groups, or groups of local stakeholder (head of the village and head of sub-village) group and households. Total respondents for two groups are 6 head of village and sub-villages and 19 households. Sawangan’ villagers rely on their living through agriculture and also as a carpenter to support their live. The area was surround by pine forest, belong’s to Indonesia government. However, Sawangan villagers cut the tree to support their life and expand their agriculture plantation land. The villagers meet their problem when they have already expanded their agriculture, but they did not earn money more. They meet lots of debt even though they already expand their plantation area. During summer season, villagers could not plant anything because of dry-land and survive using storage of the result of their previous plantation. However, Sawangan villagers could survive through Mt. Slamet volcanic disaster time by time. They have their own strengthen belief to cope the disaster impact. 
ผู้เขียน
567080015-9 Ms. DIAH SETYAWATI DEWANTI [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0