2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of cassava bioethanol by-product and crude palm oil in Brahman x Thai native yearling heifer cattle diets: I. Nutrient digestibility and growth performance 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มกราคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Tropical Animal Health and Production 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Netherlands 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 46 
     ฉบับที่
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 663-668 
     บทคัดย่อ The effects of cassava bioethanol by-product (CEP) and crude palm oil (CPO) on feed intake, nutrient digestibility, and growth performance of yearling heifers were investigated in a 150-day feeding trial. Eighteen, crossbred heifers (Brahman x Thai native) were randomly allotted according to 2×3 factorial arrangement. Low or high levels of CEP (15 or 30 % of concentrate, LCEP, or HCEP) were basal treatments and 0, 2, and 4 % CPO were daily top-dressed. Concentrate was supplemented at 1.75 % of body weight (BW) and rice straw offered ad libitum. CEP level had no significance on feed intake. CPO increased roughage intake, concentrate intake, and total feed intake when expressed as %BW/d (P<0.01) and as metabolic BW (kg0.75/d, P<0.05). Intakes of dry matter (DM), organic matter (OM), and crude protein (CP) were similar (P>0.05). Intake of fat increased with higher levels of CPO (P<0.001). The DM, OM, CP, and EE digestibility of cattle-fed HCEP was lower than LCEP, but adding 4 % CPO increased digestibility. Growth performance was similar for all diets (P>0.05).We concluded that CEP can be used up to 30 % in the diet, with or without additional fat inclusion. 
     คำสำคัญ Digestibility . Performance . Cassava . By-product . Crude palmoil . Heifer 
ผู้เขียน
527030007-4 นาย จีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0