2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารในปลาโมง ด้วยวิธี in vitro protein digestibility  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มกราคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 42 
     ฉบับที่ ฉบับพิเศษ1 
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 32-37 
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ: การทดลองนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยด้วยวิธี in vitroprotein digestibility ในวัตถุดิบอาหารได้แก่ ปลาป่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด และร�าเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสูตรอาหารส�าหรับเลี้ยงปลาโมง โดยในการศึกษานี้ ทดดลองในปลาโมง 2 ขนาด คือขนาดเล็กน้ำหนักเฉลี่ย 30-40 กรัม/ตัว และขนาดใหญ่น้ำหนักเฉลี่ย 80-100 กรัม/ตัว พบว่ากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในกระเพาะอาหารของปลาโมงทั้ง 2 ขนาดมีแนวโน้มสูงที่สุดที่ pH 8 ในส่วนของลำไส้ กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในลำไส้ปลาขนาดเล็กและใหญ่มีแนวโน้มสูงสุดที่ pH 12 และ pH 10 จากผลการศึกษา พบว่าประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนในปลาป่น จากเอนไซม์ที่สกัดได้จากกระเพาะอาหาร และลำไส้ในปลาขนาด เล็ก มีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับวัตถุดิบอาหารชนิดอื่น (p<0.05) โดยมีค่า 81.16 ± 0.007 และ 85.24 ± 0.012 เปอร์เซ็นต์ แต่ประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีนในวัตถุดิบอาหารทุกชนิดมีค่าใกล้เคียงกันในปลาโมงขนาดใหญ่ (p>0.05) จาก การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเอนไซม์โปรติเอสที่สกัดได้จากกระเพาะและส่วนของลำไส้ปลาโมงทั้ง 2 ขนาด น่าจะเป็น เอนไซม์ในกลุ่มซีรีนโปรติเอส เนื่องจากสามารถย่อยโปรตีนได้ในสภาวะที่เป็นด่าง ในช่วง pH 7-11 และปลาโมงขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบจากสัตว์ได้ดีกว่าวัตถุดิบจากพืช ส่วนปลาโมงขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการ ย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบอาหารทุกชนิด ได้ดี ดังนั้นผลจากการศึกษานี้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้าง และปรับปรุงสูตร อาหารที่เหมาะสมกับขนาดของปลาโมง ทั้งด้านโภชนาการและราคา 
     คำสำคัญ เอนไซม์โปรติเอส, ปลาโมง, ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน, in vitro, วัตถุดิบอาหาร  
ผู้เขียน
545030044-6 นาย ธนาวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0