2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการรับซื้อขยะรีไซเคิล ด้วยแนวคิดลีน กรณีศึกษา ร้าน ธนพล อ.พล จ.ขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 พฤษภาคม 2558 
     ถึง 24 พฤษภาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2558 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1081-1095 
     Editors/edition/publisher NCBA 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565740488-7 นาย วีรวัฒน์ แก้วมรินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0