2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับสภาพผิวโลหะอะลูมิเนียมผสมรีไซเคิลเพื่อเพิ่มการยึดติดสี 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 สิงหาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 32 
     ฉบับที่
     เดือน ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของเวลาในการจุ่มชิ้นงานโลหะอะลูมิเนียมผสมรีไซเคิล และความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีผลต่อความขรุขระของผิวชิ้นงาน น้ำหนักที่หายไป และทดสอบการยึดติดสีบนพื้นผิวโลหะอะลูมิเนียมผสมที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยแบบหล่อทราย สภาวะที่ใช้ทดลองคือ เวลาในการจุ่มแช่ 1-24 ชั่วโมง และความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.75-1.25 โมลาร์ เปรียบเทียบกับชิ้นงานโลหะอะลูมิเนียมผสมที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ ผลการทดลองพบว่า การปรับสภาพผิวจะทำให้ชิ้นงานมีความขรุขระบนพื้นผิวเพิ่มขึ้น ที่เวลาในการจุ่ม 9 ชั่วโมง หลังจากนั้นความขรุขระมีค่าลดลง น้ำหนักที่หายไปในช่วง 0-9 ชั่วโมง มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากเวลา 9 ชั่วโมง น้ำหนักของชิ้นงานเริ่มคงที่ โดยสภาวะที่เหมาะสม คือ ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.75 โมลาร์ แช่เป็นเวลา 9 ชั่วโมง มีการยึดติดสีดีที่สุด เนื่องจากมีการสูญเสียเนื้อโลหะน้อย โดยมีพื้นที่การยึดติดสีสูญเสียน้อยที่สุด 0.13% เมื่อทำการเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ผ่านการปรับสภาพมีความลึกของชั้นผิวออกไซด์ 7 ไมโครเมตร การสูญเสียพื้นที่ยึดติดสีสูงถึง 86.42% 
     คำสำคัญ ปรับสภาพผิวโลหะ, โลหะอะลูมิเนียมผสมรีไซเคิล, การยึดติดสี 
ผู้เขียน
565040059-9 น.ส. วสุนันท์ ครองทรัพย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0