2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเสริม Schizochytrium sp. ในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายในปลานิลรุ่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มกราคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 41 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 129-134 
     บทคัดย่อ การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายในปลานิลรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูป (โปรตีน 32 %) ที่เสริมด้วย Schizochytrium sp. ในอัตรา 0 (กลุ่มควบคุม), 2.5, 5.0 และ 7.5 % โดยทดลองในปลานิลที่มีน้ำหนักเริ่มต้น 2.27-2.30 กรัม เป็นระยะเวลานาน 8 สัปดาห์ พบว่า น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของปลานิลกลุ่มที่เสริม Schizochytrium sp. มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มที่เสริม Schizochytrium sp. ในอัตราส่วน 7.5 % มีค่าสูงที่สุด คือ 37.84+1.227 กรัม ส่วนอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน พบว่า ปลาในกลุ่มที่เสริม Schizochytrium sp. 7.5 % มีค่าสูงที่สุด (0.86+0.148 กรัมต่อวัน) และมีความแตกต่าง (P<0.05) กับกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีความแตกต่าง (P<0.05) กับกลุ่มที่เสริมในอัตรา 5.0 และ 2.5 % เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่อวันและอัตราการแลกเนื้อพบว่าในแต่ละกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ปลาที่ได้รับการเสริม Schizochytrium sp. ในอัตราส่วน 7.5 และ 5.0 % มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 97.50+2.886 และ 95.00+4.082 % ซึ่งสูงกว่า (P<0.05) ปลาในกลุ่มควบคุม (86.25+4.787 %) ดังนั้นการใช้ Schizochytrium sp. ในอัตราส่วนตั้งแต่ 2.5 % จนถึง อัตราส่วน 7.5 % สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายในปลานิลรุ่นได้ 
     คำสำคัญ Schizochytrium sp. ปลานิล การเสริมในอาหาร 
ผู้เขียน
545030084-4 Ms. SOUDSADA SAIYASENG [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0