2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการเสริม Schizochytrium sp. ในอาหารต่อลักษณะทางสัณฐานบางประการและการเจริญเติบโตของปลานิล 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มกราคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 42 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 44-50 
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการเสริม Schizochytrium sp. ในอาหารเม็ดสำเร็จรูป (โปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์) ในอัตรา 0 (กลุ่มควบคุม), 2.5, 5.0 และ 7.5 เปอร์เซ็นต์ต่อลักษณะทางสัณฐานบางประการและการเจริญเติบโตของปลานิล (น้ำหนักเริ่มต้น 84.08-84.26 กรัม) โดยเลี้ยงเป็นระยะเวลานาน 8 สัปดาห์ พบว่า ปลานิลในกลุ่มที่ได้รับอาหารเสริม Schizochytrium ในอัตราส่วน 7.5 เปอร์เซ็นต์มีความลึกของลำตัวและความกว้างที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ 2.58±0.19 และ 1.00±0.11 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) กับกลุ่มควบคุม ในส่วนของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย พบว่า ปลานิลในกลุ่มที่ได้รับอาหารที่เสริม Schizochytrium ทั้ง 3 ระดับ มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มที่เสริม Schizochytrium ในอัตราส่วน 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงที่สุด (162.75±9.79 กรัม) รองลงมา คือ กลุ่มที่เสริม Schizochytrium ในอัตราส่วน 5.0, 2.5 เปอร์เซ็นต์และกลุ่มควบคุม ตามลำดับ ส่วนอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่อวันและอัตราการแลกเนื้อ พบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารที่เสริมด้วย Schizochytrium ที่ระดับ 2.5, 5.0 และ 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงกว่า (P<0.05) กลุ่มควบคุม โดยปลานิลในกลุ่มที่เสริมในอัตรา 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงที่สุด (2.91±0.17 กรัมต่อตัวต่อวัน 1.92±0.08 เปอร์เซ็นต์ต่อวันและ 0.84±0.04 ตามลำดับ) การใช้ Schizochytrium ในอัตราส่วน 7.5 เปอร์เซ็นต์เสริมในอาหารส่งผลทำให้รูปร่างหรือลักษณะลำตัวของปลามีลักษณะลำตัวสั้นและสันหนา ซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศและการใช้ในอัตราตั้งแต่ 2.5เปอร์เซ็นต์จนถึง 7.5 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตในปลานิลได้ 
     คำสำคัญ สัณฐานวิทยา, Schizochytrium, การเสริมอาหาร, ปลานิล 
ผู้เขียน
545030084-4 Ms. SOUDSADA SAIYASENG [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0