2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of Cassava Bioethanol By-product and Crude Palm Oil in Brahman x Thai Native Yearling Heifers Cattle Diets: II. Carcass Characteristics and Meat Quality 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม RJG - Ph.D. Congress XVI "ASEAN: Emerging Research Opportunities"  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program, The Thailand Research Fund 
     สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Hotel & Resort 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Chonburi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 มิถุนายน 2558 
     ถึง 13 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 16 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 256 
     Editors/edition/publisher The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program, The Thailand Research Fund 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
527030007-4 นาย จีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0