2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ LDPC Coded 2m-ary QAM for Ultra High Speed Communications 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 ธันวาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Mechanics and Materials 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Advanced Engineering Research 
     ISBN/ISSN 978-3-03826-975-5 
     ปีที่ 2015 
     ฉบับที่ 781 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 45-48 
     บทคัดย่อ Modern communication systems that employ LDPC codes and QAM modulation can achieve high speed and reliable transmission without bandwidth expansion. In this paper, the performances of LDPC codes with 2m - ary QAM at m >10 , which can provide enormous bandwidth efficiency, are studied. Bit error rate performances of various combinations of LDPC codes and order of QAM are provided. From the results, the performance of LDPC coded ultra-high order QAM is excellent making this system very attractive for ultra-high speed communications. 
     คำสำคัญ LDPC, ultra-high order QAM, sum-product algorithm 
ผู้เขียน
565040022-2 น.ส. สาวิตรี วงศ์ฤกษ์ดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0