2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Detection Technique for High Order QAM in the Presence of Transmitter Angular Skew 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กันยายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร the Proceedings of ICITEE 2015 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IEEE Xplore 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Angular skew arising from imperfect biasing of the transmitter can cause a significant performance degradation in high speed optical QAM systems. A simple approach to detect QAM signal under the effect of angular skew is Gram-Schmidt orthogonalization procedure (GSOP). However, this approach has poor performance when the size of QAM constellation exceeds 256. To solve this problem, a new detection algorithm is proposed. From the results, the proposed technique outperforms the GSOP. It provides the skew tolerance of up to 25-degrees at BER of 10-5 for the SNR penalty of 1 dB. 
     คำสำคัญ optical communication; proposed detection technique; angular skew; high order QAM 
ผู้เขียน
565040022-2 น.ส. สาวิตรี วงศ์ฤกษ์ดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0