2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการฝ่าสัญญาณไฟแดง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 10 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่) 20 
     หน้าที่พิมพ์ 1-11 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การฝ่าไฟแดงเป็นปัญหาที่สำคัญของการชนกันที่ทางแยก การชนกันในลักษณะนี้มักมีความรุนแรงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ งานวิจัยนี้ จึงสนใจศึกษาความตั้งใจในการฝ่าไฟแดงของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายใต้กรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) งานวิจัยสำรวจตัวอย่างจำนวน 205 ตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามเพื่อวัดปัจจัยแฝง TPB ทั้งแบบทางตรงและการวัดความเชื่อ ผลการสำรวจพบว่า ผู้ขับขี่ส่วนมากไม่ตั้งใจฝ่าไฟแดง มีทัศนคติในเชิงลบต่อพฤติกรรมการฝ่าไฟแดง คนรอบข้างหรือกลุ่มอ้างอิงไม่สนับสุนนให้ฝ่าไฟแดง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการฝ่าไฟแดง ได้แก่ การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมที่ผ่านมาในอดีต นอกจากนั้น การศึกษานี้วิเคราะห์ความเชื่อ 3 ด้านซึ่งนำมาสู่ปัจจัยแฝงตามกรอบ TPB ได้แก่ 1. ผลที่ตามมาจากการฝ่าไฟแดง 2. กลุ่มอ้างอิงที่ผู้ขับขี่อยากจะทำตามและกลุ่มอ้างอิงที่ความคิดของพวกเขามีอิทธิพลต่อผู้ขับขี่ 3. ปัจจัยควบคุม/สถานการณ์ ที่ขัดขวาง/ส่งเสริมการฝ่าไฟแดง ผลการศึกษาช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงของผู้ใช้จักรยานยนต์และสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนควบคุมและป้องกันการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดการตายบนถนน 
ผู้เขียน
565040030-3 นาย ธนากรณ์ ติยะบุตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0