2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดเดี่ยวและสารผสมจากใบหม่อน เหง้าขมิ้นชัน แก่นมะหาดและเ็ดหอม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ปริมาณสารฟีนอลิก, ใบหม่อน, เหง้าขมิ้นชัน, แก่นมะหาด, เห็ดหอม 
ผู้เขียน
565150034-2 น.ส. วันวิสาข์ บุญสินชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0