2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Localization of Melatonin and Melatonin-Receptor of the Major Salivary Glands in Rats and Cadavers  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 38th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม A-ONE the Royal Cruise Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2558 
     ถึง 26 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 38 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 78 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Melatonin is a natural compound that has a variety of physiological functions such as regulation of sleep and circadian cycle. Melatonin is secreted by the pineal gland mainly during the night. Its secretion is controlled by light / dark conditions. Previously, melatonin was detected in saliva and salivary glands. However, the information of expression of melatonin and melatonin receptors in various types of salivary glands in human and rodents is very limited. This study was aimed to investigate where melatonin and melatonin receptor (AANAT) were located in salivary glands of human and rat. An immunohistochemical technique was used to determine the expression and localization of melatonin and melatonin receptor (AANAT) in parotid, submandibular and sublingual glands in rats and cadavers. Expression of melatonin and melatonin receptor (AANAT) were observed in epithelial cells of striated ducts of parotid, submandibular and sublingual glands. The present study provides additional information suggesting that melatonin may be produced directly by salivary ducts and subsequently secreted into saliva. Further investigation on the functional roles of melatonin and melatonin receptors in the oral compartment would be of interest. เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไพเนียล ทำหน้าที่ช่วยการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนระบบนาฬิกาของร่างกาย โดยการหลั่งฮอร์โมนนี้มีความมืดเป็นตัวกระตุ้นและหยุดหลั่งเมื่อเจอแสงสว่าง จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบเมลาโทนินทั้งในน้ำลายและในต่อมน้ำลาย แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงออกของเมลาโทนินและตัวรับเมลาโทนินในต่อมน้ำลายของสัตว์จำพวกหนูและมนุษย์นั้นมีจำกัด ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงออกของเมลาโทนินและตัวรับเมลาโทนิน (AANAT) ในต่อมน้ำลายหลักของหนูแรทและศพดองโดยเทคนิคอิมมูโนพยาธิวิทยา ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีการแสดงออกของเมลาโทนินและตัวรับเมลาโทนิน (AANAT) ในเซลล์บุผิวของท่อ striated ของต่อมน้ำลาย parotid submandibular และ sublingual ทั้งในหนูแรทและศพดอง จากการศึกษาในครั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมลาโทนินนั้นอาจจะมีการผลิตโดยตรงจากท่อน้ำลายและหลั่งไปในน้ำลาย ซึ่งน่าสนใจในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของเมลาโทนินและตัวรับเมลาโทนินในต่อมน้ำลายและภายในช่องปาก 
ผู้เขียน
567070005-8 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0