2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Structuration of Capability and Node of Interaction: A Case of Thai Aging 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2015 HDCA Annual Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Human Development and Capability Association 
     สถานที่จัดประชุม Georgetown University 
     จังหวัด/รัฐ Washington D.C. 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 กันยายน 2558 
     ถึง 13 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2015 
     Issue (เล่มที่) 01 
     หน้าที่พิมพ์ 48 
     Editors/edition/publisher David Uslan Print Group 
     บทคัดย่อ Human development has its foundation in the Capability Approach which enables humans to create a set of valuable capabilities by themselves as an agent. Later on, more importance was placed on utilization of the social structure including institutional structure and group process as conditions for human development. Also, the Capability Approach necessitates multi-dimensional perspectives for accurate analyzes. This article aimed at extending the Capability Approach in the dimension of interaction with Structuration Approach. The vulnerable group that is becoming the next generation of elderly was selected and studied on the issue of valuable self-reliance. There are two major findings: (1) Self-reliance of the next generation of elderly is the consequence of the interaction between individual capabilities as an agent and collective capabilities derived from the social structure. They perceive values of self-reliance under the rationalization of actions from values negotiation between individual values and collective values. (2) The reduction of social spaces between the social structure and the next generation of elderly as the agent increases the opportunities for their valuable self-reliance achievement. This article propose herein a capability enhancement model based on the node of interaction to reduce social spaces and increase a set of valuable capabilities. 
ผู้เขียน
557080004-3 นาย มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0