2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านอาหารบริเวณถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1442883579) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2558 
     Issue (เล่มที่) 2408-0861 
     หน้าที่พิมพ์ 319 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจเปิดร้านอาหาร บริเวณถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และ ด้านการเงิน ทั้งนี้ทางด้านการตลาด ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร โดยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายในตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 400 ราย โดยประมาณการรายได้ 5 ปี เท่ากับ 19,453,597 บาท โครงการนี้ใช้เงินลงทุน 1,500,000 บาท มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 514,237 บาท อัตราตอบแทนจากการ ลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 16.17 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 3 ปี 6 เดือน 18 วัน ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็น โครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ผู้เขียน
565740350-6 นาย วทัญญู บุตรรัตนะ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0