2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Naga Arts in Luang Prabang : Allegory and Symbolism 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 สิงหาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร European Journal of Scientific Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร European Journal of Scientific Research © FRDN Incorporated, United Kingdom. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 133 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This article is part of the Ph.D. qualitative research basing on the information gathered from the field in combination with the documents that had been researched during the study. The content of the article is a presentation of the allegory and symbolism of the Naga arts in Luang Prabang, which is one of the significant terms within the objectives of this research. The result of the study shows that the allegory and symbolism of the Naga arts in Luang Prabang are the result of two main components: the allegory and the symbols of the Naga arts that exist in the area. The allegory can be analyzed into three dimension: ethnicity characteristics, god of water and land, the protector and guardian of the religion. The symbol of the Naga art can be categorized into three parts: the symbol of ethnicity characteristic, the symbol of god of water and land, and the symbol of the protector and guardian of the religion. Both the allergories and the symbols are both related through the Naga arts which act as a medium in communicating the meaning of the ideas and norms based from the livelihood of the people in the society that still relies on nature which has been passed down from the ancestor.  
     คำสำคัญ Naga arts in Luang Prabang, Allegory and Symbolism  
ผู้เขียน
557220002-9 นาย กิตติสันต์ ศรีรักษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0