2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์เก่าโดยใช้กระบวนการ ไพโรไลซิส ในเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1590 
     Editors/edition/publisher 1595 
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์เก่าโดยกระบวนการไพโรไลซิส ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาเล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ จึงทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน ซึ่งผลการศึกษาด้านการตลาดพบ ว่ามีความเป็นไปได้ เนื่องจากความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์มีอย่างต่อเนื่อง ด้านเทคนิค พบว่าเครื่องจักรที่เหมาะสมคือมีกำลังการผลิต 10 ตันต่อวัน โรงงานอยู่ห่างจากหมู่บ้านแหล่งรับซื้อยางรถยนต์เก่า ด้านการจัดการจะทำการศึกษาขั้นตอนการขออนุญาตจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ด้านการเงินโดยการท􀄞ำการศึกษาตัวชี้วัดทางการเงินต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ใช้เงินลงทุนในโครงการทั้งสิ้น 7,000,000 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการเท่ากับ 20,089,638 บาทอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) เท่ากับ ร้อยละ 89.86 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เท่ากับ 1 ปี 29 วัน 
ผู้เขียน
565740436-6 นาย ธนพล สารแสน [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Top Ten Percent Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล College of graduate study in management 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 20 กันยายน 2558 
แนบไฟล์
Citation 0