2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งร่มเย็นอพาร์ทเมนต์ เขตตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม THE FEASIBILITY FOR INVESMENT OF ROM YEN APARTMENT IN KHAM RIANG SUB DISTRICT, KANTHARAWICHAI DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1531-1537 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโครงการของ ร่มเย็นอพาร์ทเมนต์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากผู้ลงทุนเล็งเห็นช่องทางในการดำเนินการให้เช่าอพาร์ทเมนต์ สำหรับนักศึกษาและวัยทำงาน ซึ่งอพาร์ทเมนต์ เฉพาะกลุ่มนี้ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคด้วยแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยที่มีผลในการเลือกที่พักอาศัย คือ ความปลอดภัยและทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ที่ทำงาน สถานศึกษา วิเคราะห์การแข่งขันโดยใช้ Five Force Model พบว่าสินค้าทดแทนมีผลกระทบต่อธุรกิจ อพาร์ทเมนต์มาก เมื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) รวมทั้งการพิจารณาความเป็นไปได้ในด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านเทคนิคพบว่า มีความเป็นไปได้ ส่วนด้านการเงิน พบว่า ใช้เงินลงทุนในโครงการทั้งสิ้นจำนวน 15,391,240 บาท โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 10,212,032 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 10.17 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) 8 ปี 4 เดือน 23 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการ ร่มเย็นอพาร์ทเมนต์เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในการลงทุน  
ผู้เขียน
565740418-8 น.ส. จิตต์จุฑา สุขเกษม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0