2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด สาขาขอนแก่น MARKETING STRATEGIES TO INCREASE THE CREDIT CAR LEASING OF KASIKORNTHAI LEASING CO. LTD., KHON KAEN BRANCH  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 340-347 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 2) ศึกษาสภาพแวดล้อมของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด สาขาขอนแก่น และ 3) กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด สาขาขอนแก่น โดยใช้การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม จากผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับบริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อตามที่พนักงานขายประจำโชว์รูมและตัวแทนจำหน่ายแนะนำ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย เงินดาวน์ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ และความรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อ หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ TOWS Matrix ทำให้ได้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด สาขาขอนแก่น จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 ครอบครัวตัวเค (K Family) โครงการที่ 2 ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์พิเศษ (Special Dealer) โครงการที่ 3 ทีมแกร่งแรงเกินร้อย (Power of Team) โครงการที่ 4 พบปะสังสรรค์ (Exclusive Meeting) โครงการที่ 5 คุณขอมาเราจัดให้ (Your Request) ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 454,050 บาท 
ผู้เขียน
565740591-4 น.ส. สุชานันท์ จันทรา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0