2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน ของบริษัท สยามมอเตอร์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น MARKETING PLANS TO INCREASE SALES VOLUME OF NISSAN CARS OF SIAM MOTOR CO., LTD., KHON KAEN PROVINCE  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 287-294 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค 2) สิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจขายรถยนต์ของบริษัท สยามมอเตอร์ จำกัด และ 3) เพื่อจัดทำแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต์ยี่ห้อนิสสันของบริษัท สยามมอเตอร์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น โดยนำเครื่องมือ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์การแข่งขัน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม และแบบสอบถาม จากผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่ผู้ใช้รถยนต์นิสสันต้องการให้ปรับปรุง ได้แก่ บริการหลังการขาย (ร้อยละ 59.50) และการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ลูกค้า (ร้อยละ 56.50) ส่วนผู้ที่ไม่ใช้รถยนต์นิสันเนื่องจากไม่รู้จักบริษัท สยามมอเตอร์ จำกัด (ร้อยละ 55.50) แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรถยนต์ยี่ห้อนิสสันของบริษัท สยามมอเตอร์ จำกัด ได้จำนวน 10 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 บัตรเชิญทดลองขับ โครงการที่ 2 สิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ โครงการที่ 3 แทนคำขอบคุณ โครงการที่ 4 บู๊ธโชว์ โครงการที่ 5 สยามมอเตอร์ศูนย์บริการติดดาว โครงการที่ 6 สื่อออนไลน์ โครงการที่ 7 นักขายมือทอง โครงการที่ 8 นิสสันลีสซิ่งดอกเบี้ยถูกใจ โครงการที่ 9 อีโคคาร์อีโคทัวร์ และโครงการที่ 10 Big Thank Party มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 445,500 บาท โดยมีเป้าหมายคือ ยอดขายรถยนต์ยี่ห้อนิสสันของบริษัท สยามมอเตอร์ จำกัด ปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากยอดขายปี 2557  
ผู้เขียน
565740585-9 น.ส. วีรวัลย์ รัฐมนตรี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0