2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบออมสินคุ้มทวี ธนาคารออมสิน สาขาท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 149-155 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว 2) ศึกษาสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของธนาคารออมสิน สาขาท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 3) จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบออมสินคุ้มทวี ธนาคารออมสิน สาขาท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ไม่รู้จักผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบออมสินคุ้มทวีของธนาคารออมสิน ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์การแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม และตารางโทว์เมตริกซ์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบออมสินคุ้มทวี ธนาคารออมสิน สาขาท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จำนวน 5 โครงการ คือ โครงการที่ 1 ออมทวีเคาะประตูใจ โครงการที่ 2 ของขวัญออมทวี โครงการที่ 3 ออมทวีออนไลน์ โครงการที่ 4 ออมทวีออมใจ และโครงการที่ 5 ดับเบิ้ลออมทวี โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ 46,000 บาท 
ผู้เขียน
565740447-1 นาย บุญชู บุญชื่นชม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0