2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการสนามแบดมินตัน ในเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1749-1755 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปไดในโครงการการลงทุนสนามแบดมินตันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การศึกษาทางด้านการตลาด พบวา เขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นแหลง ที่อยู่พักอาศัย หมู่บ้าน หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม เป็นจํานวนมาก จากการสํารวจ พบว่า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีสนามแบดมินตันของเอกชนให้บริการอยู่เพียง 5 แห่ง จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุน ด้านการจัดการ พบว่า โครงการดำเนินงานในรูปแบบเจ้าของกิจการคนเดียว มีการบริหารของ โครงการแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ผู้จัดการสนาม พนักงานรับชำระเงิน แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 49,500 บาท หรือปละ 594,000 บาท การศึกษาทางด้านเทคนิค พบว่า ทําเลที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น เป็นพื้นที่ว่างเปลา มีเนื้อที่ 3 ไร่ จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งสิ้น 10,681,465 บาท การศึกษาทางด้านการเงิน พบว่า โครงการมีระยะเวลาการคืนทุน 2 ป 7 เดือน 3 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 18,594,121 บาท อัตราผลตอบแทนร้อยละ 36.52 ดังนั้นการศึกษาด้านการตลาด ด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และด้านการเงินของโครงการนี้ มีความเป็นไปไดในการลงทุน 
ผู้เขียน
565740490-0 นาย ศักดิ์พนม โอฆะพนม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0