2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE FEASIBILITY STUDY OF THE ESTABLISHMENT OF NONGNAPHAT LEASING CO., LTD.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Conference on Business Management and Innovation 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม College of Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Sunthorn-Araya Arunanonchai Building, 123 Mitraphap Road, Tumbol Nai Muang, Amphur Muang, Khon Kaen 40002 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 531-538 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Abstract A Feasibility Study of the Establishment Nongnapat Leasing Company Limited in Tha Phra Municipality, Muang District, Khon Kaen province Covered four subject areas, which were feasibility in Marketing, Management, Technical, and Financial.Research instrument used questionnaire to surveywith 400 samples and any relating data. The results of study found that the marketing was feasibility because of economic recession environment; the peoplewere in need to spend while the banks strict in approval process. Therefore, it was Nongnapat Leasing Company Limited’s opportunity to engage in business, the 40.25 percent of samples need to use the service from Nongnapat Leasing Company Limited. Forecasting of 5 years income found that there were income amounts of 10,224,758 Baht. The technique was feasibility because the company’s location were located in community; there were easy access for transportation, car park space, and company sign’s name, the shops area were divided into smaller section, the suitable of materials facilitate, and the procedures of consideration and improved quickly. The management was feasibility due to Nongnapat Leasing Company Limited had commercial registered to order of Department of Business Development, project owner had authority integrated decision that lead to make the operation flexibility, the procedures of consideration and improved quickly, there was sufficient staffs to serve customers, the selection of staffs with a suitable position and motivated employees with reasonable salary and welfare. The financial was feasibility; it found that the project can pay back (PB) in the period of 3 years 5 months 26 days, net present value (NPV) at 1,168,357 THB, and internal rate of return (IRR) 18.89 percent. In conclusion, the project establishment was feasible.  
ผู้เขียน
565740551-6 น.ส. ทัศวรรณ วิเศษลา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0