2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความเป็นไปได้ในการลงทุนสถานีจำหน่ายแก๊ส แอลพีจี สำหรับรถยนต์ในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น THE FEASIBILITY FOR INVESTMENT OF LPG STATION, BANPHAI DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1521-1526 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนสถานีจำหน่ายแก๊ส แอลพีจี สำหรับรถยนต์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถาม 378 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีจำหน่ายแก๊สสำหรับรถยนต์ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ จากผู้ใช้รถยนต์ติดตั้งแก๊สแอลพีจี ในเขตอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนสถานีจำหน่ายแก๊สแอลพีจี ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน ผลการศึกษาพบว่า 1.) ด้านเทคนิค สถานีจำหน่ายแก๊ส แอลพีจี มีทำเลที่ตั้ง รูปแบบการให้บริการ และกระบวนการสั่งซื้อและรับสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 2.) ด้านการจัดการ สถานีจำหน่ายแก๊ส แอลพีจี มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อน มีลักษณะการดำเนินงานแบบครอบครัว มีการกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และอัตราค่าจ้างแรงงานของผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 3.) ด้านการตลาด พบว่าตั้งอยู่บนถนนทางเลี่ยงเมืองที่มีรถยนต์ผ่านค่อนข้างมากด้วยสามารถเชื่อมโยงไปยังอำเภอใกล้เคียงได้ อีกทั้งพบว่ามีผู้สนใจจะเข้าใช้บริการร้อยละ 48.9 4.) ด้านการเงิน สถานีจำหน่ายแก๊ส แอลพีจี ใช้เวลาคืนทุนเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน 4 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ 2,367,520 บาท มีอัตราตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ 12.48 จึงสรุปว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนเห็นควรลงทุนในโครงการนี้ 
ผู้เขียน
565740414-6 นาง กุลจิรา ชวฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0