2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ GUIDELINES FOR IMPROVING PERCEPTION OF INSURED PERSONS UNDER ARTICLE 40 ON SOCIAL SECURITY BENEFITS: A CASE STUDY OF THE SOCIAL SECURITY OFFICE OF KHON KAEN PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Conference on Business Management and Innovation 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม College of Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Sunthorn-Araya Arunanonchai Building, 123 Mitraphap Road, Tumbol Nai Muang, Amphur Muang, Khon Kaen 40002 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 273-280 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study aims to examine the level of perception of the insured persons under Article 40 on their social security benefits, to determine their level of opinion on the self-insurance under Article 40, and to suggest guidelines for improving the perception of the social security benefits under Article 40 of the insured persons at the Social Security Office of Khon Kaen Province. The research instrument used in this study is a questionnaire that has been given to 400 insured persons under Article 40 at the Social Security Office of Khon Kaen Province. The statistics employed in this study include percentage, mean value and standard deviation, as well as the analysis of variance using T-test and F-test values. According to the results, government officers/networks are the most influential source of information for the perception of the insured persons under Article 40. Their knowledge of the social security benefits under Article 40 is found at the moderate level with correct answers 70.67%. In addition, the insured persons under Article 40 of different genders, age groups, levels of education and monthly incomes share the same level of perception of their social security benefits, and according to the questionnaire they also agree on the overall issues of self-insurers under Article 40. Also, the insurers of different genders, age groups, level of education and monthly incomes possess the same level of opinion on self-insurance under Article 40. The guidelines to increase the perception of social security benefits under Article 40 of the insured persons at the Social Security Office of Khon Kaen Province include disseminating information about social security benefits, sharing good experience gained from Article 40 insurance, and advertising the insurance at the counter number 40. 
ผู้เขียน
565740509-5 นาง อรวรรณ จันทร์ประยูร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0