2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ MARKETING GUIDELINES FOR LOAN SERVICE OF GOVERNMENT SAVINGS BANK, SATUEK BRANCH, BURIRAM PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Conference on Business Management and Innovation 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Sunthorn-Araya Arunanonchai Building, 123 Mitraphap Road, Tumbol Nai Muang, Amphur Muang, Khon Kaen 40002 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 211-219 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research is aimed to study the following points: general information of customers using loan service, loan service using behavior, level of customer’s satisfaction towards loan service marketing components, difference of customer’s satisfaction towards loan service marketing components, customer’s suggestions for loan service marketing components, and marketing guidelines of loan service of Government Saving Bank, Satuek, Buriram. The tools used in this research included a questionnaire and analysis of general environment, competitiveness, strengths, weaknesses, opportunities, and threats. According to the research, most customers used people bank project loan service and quality of life loan service. The purpose of request was for consumption goods and business working capital. The reasons of using Government Saving Bank loan service included appropriate loan limits, low interest for loan, and the government’s financial stability. The level of customer’s satisfaction towards loan service marketing components was in a high level both overall and in each of the 8 aspects including employees, products, prices, service quality, physical evidence, process, distribution channels, and marketing promotion. Customers in different ages and occupations had different opinion whereas those with different genders, educational levels, and monthly income shared no difference in their opinion. Customer’s suggestions are to approve loan more quickly with high limits and more loan promotion for the unit. Then, TOWS matrix and brainstorming were analyzed to set up marketing guidelines by loan teamwork. Marketing guidelines of Government Saving Bank, Satuek, Buriram, consist of 4 projects: 1) market tour promotion, 2) GSB checklist, 3) GSB fill up, and 4) inspiration. The budget of the operation is 79,000 Baht in total. 
ผู้เขียน
565740437-4 น.ส. ธัญสุดา วงศ์สายตา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0